Vårt hållbarhetsarbete under 2017

Vårt hållbarhetsarbete under 20172018-03-14T11:41:40+00:00

Etik och investeringar
Samtliga Enters fonder följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Enter Fonder investerar inte i företag som bryter mot internationella konventioner utifrån FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption samt inhumana vapen. Exempelvis vill vi av etiska skäl inte äga värdepapper i bolag som tillverkar landminor, kluster- och atomvapen.

Under året har Enter Fonder tagit ett steg vidare i hållbarhetsarbetet. Alla fonderna är från och med oktober 2017 klassade som etiska eftersom de följer särskilda riktlinjer när det gäller investeringar. Det innebär att vi inte längre investerar i företag som äger fossila tillgångar för exploatering (kol, olja, gas) och heller inte i företag som producerar pornografi. Vi avstår även ifrån att investera i företag där mer än 5% av omsättningen kommer från produktion av alkohol, tobak, vapen och spel och där mer än 5% härrör från distribution av pornografiskt material.

Under året har vi därför sålt vårt aktieinnehav i Evolution Gaming och vårt ränteinnehav i SAAB. Vi har även avstått från att investera i bl a Betsson, LeoVegas, Kindred, Mr Green och Swedish Match.

Screening
Minst två gånger om året utvärderas alla bolag vi regelbundet följer utifrån risker och handlingsberedskap inom miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning. I detta arbete tar vi hjälp av Sustainalytics.

Bolagsanalys i våra aktiefonder och i Enter Preserves aktiedel
Enter Fonder omvandlar omdömen från Sustainalytics till numeriska värden (SRI-värde) och använder parametrarna i vår bolagsanalys. Analysen bygger på Enters prognoser för framtida vinster som leder fram till ett motiverat pris för aktien. Metoden innebär att en aktie som ser attraktiv ut enligt traditionell bolagsvärdering efter input av SRI-värdet kan få ett lägre motiverat värde på grund av hållbarhetsrisker. Eftersom bolagsanalysen är riskorienterad blir det ingen värdehöjande effekt för aktier med goda SRI-värden, utan endast negativa värden ger utslag i vår bolagsanalys. På så sätt kan vi koppla samman hållbarhetsfaktorer med investeringsbesluten och andelsägarnas kapital.

Bolagsanalys i räntefonderna och i Enter Preserves räntedel
Enters räntefonder omfattas av vårt hållbarhetsarbete i samma utsträckning som våra övriga fonder. Det innebär att ränteinnehaven screenas, vi för dialog med bolagen och där det är aktuellt utesluter vi innehav. Av praktiska skäl är det dock inte möjligt att faktiskt integrera SRI-värdet av ett räntepapper i vår värderingsmodell på det sätt som görs för aktier (se ovan).

Dialog
Varje år kontaktar vi skriftligen samtliga portföljbolag om deras hållbarhetsarbete. Svaren dokumenteras och följs upp av våra förvaltare vid löpande bolagsbesök och möten med företagsrepresentanter. Incidenter följer vi upp i direkta kontakter med bolagen. Dialogen har som syfte att komplettera och verifiera den input vi får från Sustainalytics. Vi ser den också som vårt sätt att tillsammans med andra förvaltare påverka bolagen i positiv riktning. Genom att lyfta relevanta hållbarhetsfrågor, både risker och möjligheter, skapas incitament för ökad transparens och förutsättningar för ett hållbart värdeskapande.

Under 2017 har vi kontaktat följande bolag avseende rapporterade alerts/incidenter:

Bolag Ärende och tillämplig hållbarhetsaspekt Resultat Fond som under året haft innehav i bolaget
Boliden Miljöaspekt

I samband med Enters bolagsscreening noterades att Boliden återigen uppmärksammas i samband med hantering av giftigt avfallsmaterial i staden Arica i norra Chile. Omständigheter runt detta kan ses som överträdelser av UN Global Compact som reglerar bl a principer för mänskliga rättigheter och miljö samt OECD´s riktlinjer för multinationella företag.
Boliden beskrev tvistemålet kring exporten av våtverksslam till Arica 1984-85. Exporten skedde med full insyn av myndigheter i såväl Sverige som Chile. Dessutom erhölls samtliga tillstånd, i den mån sådana var nödvändiga, vid tidpunkten för exporten. Boliden beklagar naturligtvis det händelseförlopp som äger rum många år senare, dvs att den mottagande parten ej fullföljde sina åtaganden.
Boliden, då såväl som idag, följer enligt uppgift nationell lagstiftning och internationella riktlinjer såsom OECD:s riktlinjer vid handel med material, avfall och farligt avfall.
Tingsrätten har aviserat att dom i tvistemålet kommer meddelas den 8 mars 2018.

Efter skriftlig dialog fortsätter vi att följa utfallet av ärendet och domen i målet som kommer i mars 2018. Enter Småbolagsfond
Essity Miljöaspekt

I samband med Enters bolagsscreening noterades att Essity uppmärksammas i samband med användning av pappersmassa som härstammar från skyddad boreal skog i norra Sverige.
Essity besvarade vår fråga i vår telefonkonferens med Hållbarhetsansvarig och IR på Essity.
Essity berättade om bakgrunden till ärendet som sträcker sig tillbaka till 90-talet då Greenpeace påbörjade sin kampanj gällande norra barrskogsbältet.
Essity har återkommande samtal med bl a Greenpeace, Naturvårdsverket och samerna. Det är ännu inte utrett vilka områden som är skyddsvärda. Essity följer ”Försiktighetsprincipen” och avvaktar utredning från Naturvårdverket/ Skogsstyrelsen.

Efter vår telefonkonferens med Essity fortsätter vi dialogen och att fortsatt informera oss om läget. Enter Sverige,
Enter Sverige Pro, Enter Select,
Enter Select Pro,
Enter Preserve
HM Social aspekt

Enter har vid bolagsscreening noterat att H&M uppmärksammats i samband med en arbetsrättslig incident i Bangladesh då anställda vid fabriker som producerar varor för H&M sagts upp till följd av protester gällande löner.
Uppföljning i möte med IR.

 Dialogen pågår efter mötet och Enter fortsätter att informera sig om läget och hålla dialog. Enter Sverige,
Enter Sverige Pro, Enter Select,
Enter Select Pro
Nordea Bolagsstyrningsaspekt

I samband med Enters bolagsscreening noterades att Nordea uppmärksammats i samband med bl a bristande rutiner för att motverka penningtvätt. Omständigheter runt detta kan ses som överträdelser av UN Global Compact samt mot OECD’s riktlinjer för multinationella bolag.
Nordea hänvisar till genomförda åtgärder samt refererar till följande dokument som beskriver Nordeas arbete för att motverka penningtvätt: Nordea Anti-Money Laundering/Counter Terrorist Financing (“AML/CTF”) and Sanctions Policy Summary från juni 2017 som beskriver hur Nordea förbättrat sitt arbete mot Financial Crime, inklusive Financial Crime Change Programme samt Wolfsberg Questionnaire med svar från Nordeas Global Head of Financial Crime.

Efter skriftlig dialog fortsätter Enter att informera sig om läget och hålla dialog. Enter Sverige, Enter Sverige Pro, Enter Select, Enter Select Pro, Enter Preserve, Enter Return
Trelleborg Bolagsstyrningsaspekt

Enter har i samband med bolagsscreening noterat att Trelleborg Offshore uppmärksammas i samband med en leverans av utrustning till en vattenledning mellan Turkiet och Cypern. Enter uppfattar att FN menar att Turkiet har ockuperat delar av Cypern och FN´s medlemsstater uppmanas att därför inte acceptera den nya statsbildningen på Cypern som står under turkisk kontroll. Såvitt Enter förstår anses den affär som Trelleborg är involverad i någon mån stå i strid med FN´s hållning i frågan.
Trelleborg har redogjort för bakgrunden och vikten av tillgång till färskt rent vatten. Inom ramen för avancerad transport av rent vatten under vattenytan kan Trelleborgs flytmoduler spela en viktig roll. Trelleborgs deltagande i detta projekt har på ett viktigt sätt bidragit till att uppfylla FN:s mål om vattentillgångar, då det i humanitärt syfte har kunnat tillgodose civilbefolkningens behov av rent vatten.
Att som underleverantör vara med i en helhetslösning som syftar till att ge tillgång till färskt, rent vatten till dem som saknat det är därför enligt Trelleborgs sätt att se det också en humanitär insats. Att Trelleborg därigenom skulle ha agerat i strid med FN:s uppmaning att inte acceptera en statsbildning i Cyperns norra delar har Trelleborg svårt att se.

Efter skriftlig dialog fortsätter Enter att informera sig om läget och hålla dialog. Enter Sverige, Enter Sverige Pro, Enter Select, Enter Select Pro, Enter Småbolagsfond, Enter Preserve
Volvo Bolagsstyrningsaspekt

Enter har i samband med bolagsscreening noterat att Volvo uppmärksammats i media i samband med produktion av busschassin som exporteras till Israel.
Volvokoncernen har verksamhet i över 190 länder inklusive Israel och Palestina. Volvos utgångspunkt är att de följer sanktioner, lagar och regler, och endast har begränsad möjlighet att påverka hur produkterna kommer till användning.
Volvos lokala partner använder Volvos chassin för att bygga bussar med hög säkerhetsklass då det finns behov av säkra och skyddade transporter i området bl a för att kunna erbjuda skolelever och andra passagerare från hela regionen säkra transporter, därmed kan Volvo inte utpekas för att stödja ockupationen. Det lokala företag som Volvo samarbetar med använde Volvos chassin för att bygga tre fångtransportbussar trots överenskommelsen om att inte göra det. Samtliga Volvos mallar för distributionsavtal ställer kravet att distributören skall följa gällande lagar och regler inklusive inte ägna sig åt korruption.

Efter skriftlig dialog fortsätter Enter att informera sig om läget och hålla dialog. Enter Sverige,
Enter Sverige Pro, Enter Select, Enter Select Pro, Enter Preserve, Enter Cross Credit, Enter Return
ÅF Miljöaspekt

I samband med Enters bolagsscreening noterades att ÅF under 2012 i samband med ett dammbygge i Mekongfloden har uppmärksammats för att kunna vara associerade med att bryta mot principer inom ramen för UN Global Compact samt OECD Riktlinjer för Multinationella Företag.
ÅF:s Hållbarhetschef gav oss en omfattande redogörelse av ärendet.
ÅF:s uppfattning är att de tidigare haft för svag DD med koppling till hållbarhet vid förvärv av företag. Nu har ÅF bättre system på plats.
Ärendet har prövats i OECD NCP (National Contact Point) i såväl Finland som Österrike och friats i båda.

Enters dialog med ÅF påbörjades 2016. I slutet av 2017 bjöd vi in ÅF:s Hållbarhetschef att besöka oss för ett möte och berätta om ÅF:s hållbarhetsarbete för alla på Enter. Dialogen har lett till en förståelse för komplexiteten i frågorna och för ÅF:s engagemang. Enter Sverige,
Enter Sverige Pro, Enter Select,
Enter Select Pro, Enter Småbolagsfond, Enter Preserve, Enter Cross Credit, Enter Return

Vi använder cookies för att din användarupplevelse ska bli bättre. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng