Revisor i bolagen

Bolagets externa revisor: Deloitte, huvudansvarig revisor Christoffer Helgesen

Uppdragsavtal

Internrevision: PwC, ansvarig Sussanne Sundvall

Compliance Officer och funktionen för Regelefterlevnad: Harvest Advokatbyrå, ansvarig advokat Björn Wendleby

Datasupport och hosting: CAG Arete Datastöd AB

Viss fondadministration: ISEC Services AB

Om rösträtter

Ägarpolicy

Policy och instruktion kring klagomålshantering

Klagomålshantering

Om ersättning till anställda

Ersättningspolicy

Information från fondbolaget

Enter Sverige – ändrade förvaltningsavgifter i B- och C-klasserna

Enter Fonder AB informerar härmed om ändring av fondbestämmelser i Enter Sverige. Enter Fonder AB har ansökt om och erhållit Finansinspektionens godkännande till följande ändringar i fondbestämmelserna för fonden Enter Sverige.

Ändringarna medför att förvaltningsavgiften höjs för andelsklasserna B och C i syfte att anpassa utbudet till olika marknadssegment. Förvaltningsavgiften uppgår till högst 1,40% för andelsklass B och till högst 1,30% för andelsklass C.

De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 24 september 2019.

Välkommen att ta del av informationsbrev, faktablad och fondbestämmelser här

almanacka-1000x1000