Revisor i bolagen

Bolagets externa revisor: Deloitte, huvudansvarig revisor Christoffer Helgesen

Uppdragsavtal

Internrevision: PwC, ansvarig Sussanne Sundvall

Compliance Officer och funktionen för Regelefterlevnad: Harvest Advokatbyrå, ansvarig advokat Björn Wendleby

Datasupport och hosting: CAG Arete Datastöd AB

Viss fondadministration: ISEC Services AB

Om rösträtter

Ägarpolicy

Policy och instruktion kring klagomålshantering

Klagomålshantering

Om ersättning till anställda

Ersättningspolicy

Information från fondbolaget

Enter Select får nya andelsklasser

Enter Fonder har ansökt om och erhållit Finansinspektionens godkännande av nya fondbestämmelser för Enter Select. Ändringarna medför att fonden får tre nya andelsklasser i syfte att anpassa utbudet till olika marknadssegment. De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 1 november 2018.

Andelsklasserna har följande ISIN:

Enter Select andelsklass A: SE0002096545
Enter Select andelsklass B: SE0010625772
Enter Select andelsklass C: SE0010625798

Välkommen att ta del av informationsbrev och fondbestämmelser här.

Enter Return får nya andelsklasser

Enter Fonder har ansökt om och erhållit Finansinspektionens godkännande av nya fondbestämmelser för Enter Return. Ändringarna medför att fonden får två nya andelsklasser i syfte att anpassa utbudet till olika marknadssegment. De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 5 december 2018.

Andelsklasserna har följande ISIN:

Enter Return andelsklass A: SE0002729038
Enter Return andelsklass B: SE0005100278
Enter Return andelsklass C: SE0011984715
Enter Return andelsklass D: SE0011984723

Välkommen att ta del av informationsbrev och fondbestämmelser här.

Enter Sverige – ändrade förvaltningsavgifter i B- och C-klasserna

Enter Fonder AB informerar härmed om ändring av fondbestämmelser i Enter Sverige. Enter Fonder AB har ansökt om och erhållit Finansinspektionens godkännande till följande ändringar i fondbestämmelserna för fonden Enter Sverige.

Ändringarna medför att förvaltningsavgiften höjs för andelsklasserna B och C i syfte att anpassa utbudet till olika marknadssegment. Förvaltningsavgiften uppgår till högst 1,40% för andelsklass B och till högst 1,30% för andelsklass C.

De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 24 september 2019.

Välkommen att ta del av informationsbrev, faktablad och fondbestämmelser här

almanacka-1000x1000