Etik och investeringar
Samtliga Enters fonder följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Enter Fonder investerar inte i företag som bryter mot internationella konventioner utifrån FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption samt inhumana vapen. Exempelvis vill vi av etiska skäl inte äga värdepapper i bolag som tillverkar landminor, kluster- och atomvapen.

Sedan oktober 2017 är samtliga Enters fonder klassade som etiska eftersom de följer särskilda riktlinjer när det gäller investeringar. Det innebär att vi inte investerar i företag som äger fossila tillgångar för exploatering (kol, olja, gas) och heller inte i företag som producerar pornografi. Vi avstår även ifrån att investera i företag där mer än 5% av omsättningen kommer från produktion av alkohol, tobak, vapen och spel och där mer än 5% härrör från distribution av pornografiskt material.

Screening
Minst två gånger om året utvärderas alla bolag vi regelbundet följer utifrån risker och handlingsberedskap inom miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning. I detta arbete tar vi hjälp av Sustainalytics.

Bolagsanalys i våra aktiefonder och i Enter Preserves aktiedel
Enter Fonder omvandlar omdömen från Sustainalytics till numeriska värden (SRI-värde) och använder parametrarna i vår bolagsanalys. Analysen bygger på Enters prognoser för framtida vinster som leder fram till ett motiverat pris för aktien. Metoden innebär att en aktie som ser attraktiv ut enligt traditionell bolagsvärdering efter input av SRI-värdet kan få ett lägre motiverat värde på grund av hållbarhetsrisker. Eftersom bolagsanalysen är riskorienterad blir det ingen värdehöjande effekt för aktier med goda SRI-värden, utan endast negativa värden ger utslag i vår bolagsanalys. På så sätt kan vi koppla samman hållbarhetsfaktorer med investeringsbesluten och andelsägarnas kapital.

Bolagsanalys i räntefonderna och i Enter Preserves räntedel
Enters räntefonder omfattas av vårt hållbarhetsarbete enligt följande; ränteinnehaven screenas, vi för dialog med bolagen och där det är aktuellt utesluter vi innehav. Av praktiska skäl är det dock inte möjligt att faktiskt integrera SRI-värdet av ett räntepapper i vår värderingsmodell på det sätt som görs för aktier (se ovan).

Dialog
Varje år kontaktar vi skriftligen samtliga portföljbolag om deras hållbarhetsarbete. Svaren dokumenteras och följs upp av våra förvaltare vid löpande bolagsbesök och möten med företagsrepresentanter. Incidenter följer vi upp i direkta kontakter med bolagen. Dialogen har som syfte att komplettera och verifiera den input vi får från Sustainalytics. Vi ser den också som vårt sätt att tillsammans med andra förvaltare påverka bolagen i positiv riktning. Genom att lyfta relevanta hållbarhetsfrågor, både risker och möjligheter, skapas incitament för ökad transparens och förutsättningar för ett hållbart värdeskapande.

Fonderna har valt in
Vi tillämpar för närvarande inte positivt urval.

Fonderna har valt bort
I enlighet med våra exkluderingskriterier som står angivna i fondernas faktablad (KIID), i informationsbroschyren och på vår hemsida investerar vi inte i bolag som äger fossila tillgångar för exploatering (kol, olja, gas) och heller inte i företag som producerar pornografi. Vi avstår även ifrån att investera i företag där mer än 5% av omsättningen kommer från produktion av alkohol, tobak, vapen och spel och där mer än 5% härrör från distribution av pornografiskt material. Som en följd av detta har vi under året exempelvis avstått från investeringar i Evolution Gaming, SAAB, Lundin Petroleum och Swedish Match.

Fonderna har påverkat
Vi väljer att påverka bolagen främst genom direkt dialog med företagsledningen. Vi tror att den direkta dialogen med företagen i vårt investeringsunivers är ett mycket kraftfullt och viktigt verktyg för engagemang. Vi gör flera företagsbesök varje vecka under året och hållbarhetsfrågor är då en integrerad del av dessa dialoger.

Vår erfarenhet är att ganska få kapitalförvaltare använder sig av möjligheten att tala direkt med företagsledningen. Hur man på ett effektivt sätt påverkar ett bolag är en pågående bedömning. Om vi framöver skulle bedöma att en röst vid en bolagsstämma är mer effektivt kan vi välja den vägen.

Under 2018 har vi kontaktat följande bolag avseende rapporterade alerts/incidenter:

Bolag Ärende och tillämplig hållbarhetsaspekt Fond som under året haft innehav i bolaget
AAK Miljöaspekt och social aspekt

I samband med ESG-screening av våra portföljinnehav som utförs på vårt uppdrag av Sustainalytics uppmärksammas AAK:s underleverantör, TBLA, för avverkning i känsliga torvområden samt för tvister om mark i Indonesien. Avverkningen fortgår, enligt uppgift.
AAK uppmärksammas även i samband med arbetsrättsliga frågor hos leverantören IndoAgri i Sumatra. Enligt uppgift gäller det barnarbete, hälso- och säkerhetsrisker i arbetsmiljön samt löner under minimi-nivå.
AAK svarar att de har mer än 1 000 fabriker i sina palmoljeförsörjningskedjor och de allra flesta är inte leverantörer av tier 1. På AAK’s hemsida finns fabrikerna redovisade, där finner man även AAK’s ”Sustainable Palm Oil Policy” samt rapporter som förklarar hur AAK implementerar policyn och hur de ligger i framkant av hållbarhetsarbetet inom palmoljeindustrin. TBLA är inte längre leverantör till AAK’s fabriker.
När det gäller IndoAgri levererar de inte längre till AAK. AAK är även engagerad i att utveckla en handlingsplan för IndoAgri för att lösa de miljö- och sociala problem som framkommit.

Enter Sverige, Enter Sverige Pro, Enter Select, Enter Select Pro
Boliden Miljöaspekt

I samband med Enters bolagsscreening noterades att Boliden uppmärksammats i samband med hantering av giftigt avfallsmaterial i staden Arica i norra Chile. Omständigheter runt detta kan ses som överträdelser av UN Global Compact som reglerar bl a principer för mänskliga rättigheter och miljö samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.
Boliden, då såväl som idag, följer enligt uppgift nationell lagstiftning och internationella riktlinjer såsom OECD:s riktlinjer vid handel med material, avfall och farligt avfall.
Efter skriftlig dialog har vi fortsatt att följa ärendet. Domen i målet kom den 8 mars 2018. Domstolen gick på Bolidens linje och Boliden är inte skadeståndsskyldigt. Boliden får rätt till ersättning för sina rättegångskostnader.

Enter Småbolagsfond
Sandvik Miljöaspekt

I samband med ESG-screening av våra portföljinnehav som utförs på vårt uppdrag av Sustainalytics uppmärksammas Sandvik med hänvisning till en rapport från svenska NGO Swedwatch. Såvitt vi kan utläsa pekar rapporten på att kunder till Sandvik – som är verksamma inom utvinning av platina i Sydafrika – har överträtt de regelverk som gäller för UNGP. Enligt rapporten har Sandvik inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa kundernas efterlevnad av UNGP alternativt inte rapporterat om vilka åtgärder som Sandvik vidtagit.
Sandvik svarar att deras kunder inom platina-gruvdrift i Sydafrika svarade för mindre än 3% av försäljningen i landet 2016 och Sandvik tillhandahåller huvudsakligen tekniskt stöd och underhåll för mekanisk skärning. Sandvik bedömer alla kunder i Sydafrika utifrån deras regelefterlevnad, inklusive korruption och mänskliga rättigheter och är noga med att ge information om Sandviks uppförandekod. Av vikt är att Sandvik inte lagt till nya kunder sedan 2014. Sandvik vill också betona att de dialoger de för med kund, sker direkt med kunderna. Vad som diskuteras i dessa dialoger delar Sandvik inte med andra av integritetsskäl. Sandvik anses av Swedwatch inte vara tillräckligt transparenta i hur de hanterar frågan om mänskliga rättigheter med sina kunder. I de länder där Sandvik bedriver verksamhet och där det finns risk för kränkningar av de mänskliga rättigheterna arbetar Sandvik enligt uppgift aktivt för att säkerställa överensstämmelse med nationell lagstiftning och internationellt överenskomna standarder och regler för mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter är en integrerad del av Sandvik hållbarhetsagenda på olika sätt och i arbetet för att upprätthålla hållbara leverantörsrelationer.

Enter Sverige,
Enter Sverige Pro, Enter Select,
Enter Select Pro, Enter Preserve
Securitas Social aspekt

Den 5 juni redogjordes det i nyhetsmedia för Securitas hantering av sin personal i Turkiet. Enter bad därför Securitas redogöra för det som rapporterats.
Securitas svarar att på det sätt Ekot framställer det i reportaget kan det uppfattas som om Securitas har avslutat ett antal väktares anställningar vid flygplatsen i Antalya på grund av att de var medlemmar i en viss fackförening, efter att de turkiska myndigheterna hade klassat denna fackförening som kopplad till Gülen-rörelsen. Detta är inte en korrekt beskrivning. Securitas var tvungen att avsluta anställningarna eftersom myndigheterna drog tillbaka väktarnas licenser. Säkerhetsbranschen i de flesta länder, inklusive Turkiet, är strikt reglerad och licens är ett krav för att få arbeta som väktare. Enligt turkisk lag kan Securitas inte ha väktare utan licens anställda, då skulle bolaget riskera sin auktorisation som säkerhetsföretag i Turkiet och därmed övriga ca 12.000 medarbetares anställningar. När myndigheterna drar in licenser för väktare, oavsett om det är i Sverige, eller som i detta fallet, i Turkiet, måste Securitas följa myndighetsbeslutet. Oftast vet Securitas inte orsaken till att en licens dras in och efterforskar det inte heller, eftersom det skulle riskera att kränka den personliga integriteten. Det handlar för Securitas del om att följa lokal lag, vilket är miniminivån för verksamheten (om Securitas etikkod eller andra policyer är striktare ska de följas). Det handlar alltså på inget sätt om facktillhörighet eller föreningsfrihet. Det bör även noteras att detta hände 2016.

Enter Sverige, Enter Sverige Pro, Enter Select, Enter Select Pro, Enter Preserve
Trelleborg Bolagsstyrningsaspekt

I samband med ESG-screening av våra portföljinnehav som utförs på vårt uppdrag av Sustainalytics uppmärksammas Trelleborg i en skattefråga gällande den tidigare VD:n för bolaget, Kjell Nilsson. Han har enligt uppgift eftertaxerats och av Skatteverket anmodats att betala 8 miljoner kronor efter att ha utpekats i International Consortium of Investigative Journalists rapport ”Panama Papers”.
Trelleborg svarar att Kjell Nilsson var Trelleborgs VD och koncernchef 1990-1999, det vill säga han avslutade sin anställning på Trelleborg för mer än 19 år sedan. Trelleborg har inga kommentarer på hur Kjell Nilsson som privatperson har hanterat sina skattedeklarationer.

Enter Sverige, Enter Sverige Pro, Enter Select, Enter Select Pro, Enter Småbolagsfond, Enter Preserve
Volvo Miljö-, social- och bolagsstyrningsaspekt

I samband med övervakning av våra portföljinnehav har vi noterat att Volvo (VCE och dotterbolaget Terex Trucks) tidigare uppmärksammats av organisationen Swedwatch för aktiviteter kopplade till kontroversiell gruvbrytning i Mayanmar. Vidare har vi tagit del av en rapport att Volvos agerande – i samband med att Volvos produkter används vid fler kontroverser kopplade till mänskliga rättigheter under de senaste åren – uppfattas som svagt. Vi har därför bett Volvo om en kommentar till detta.
Volvo säger att de bedriver sin verksamhet i enlighet med gällande lagar och förordningar. Volvokoncernen är en förespråkare för mänskliga rättigheter och har undertecknat FN:s Global Compact sedan 2001. Volvo har samarbetat med Swedwatch i framtagandet av rapporten. De klargör att Volvo CE inte har någon egen verksamhet eller anställda i Myanmar. Volvo CE:s försäljning i Myanmar hanteras av en privat återförsäljare och Volvo CE har inget ägande i detta företag. Volvo CE ställer krav på att den privata återförsäljaren i Myanmar följer alla gällande lagar, regler och sanktioner. Den privata återförsäljaren har också sin egen uppförandekod, inklusive ett uttalande om respekt för de mänskliga rättigheterna.
Volvo framhåller att deras produkter har en lång livslängd vilket gör att de kan återförsäljas och hyras flera gånger och de kan därför inte helt påverka hur produkterna används under hela livscykeln. Volvo CE har övervägt Swedwatch:s resultat och rekommendationer i rapporten och fortsätter att utveckla sin ansvarsfulla försäljningsprocess i enlighet med FN: s och OECD:s krav. Dessutom har Volvo CE under hösten initierat en Due Diligence process med en tredjepart organisation, för att få insikt i den nuvarande situationen i gruvindustrin i Myanmar.
Under 2014 lanserade Volvo Group en ansvarsfull säljprocess som innefattar affärsetik, sociala och miljömässiga faktorer och som syftar till att identifiera och mildra risker relaterade till kunder eller kunders verksamhet. Projektet initierades efter den svenska regeringens införande av krav på exportkreditverket EKN, för att inkludera Due Diligence på mänskliga rättigheter i sina kreditbedömningar av kunder. Under 2017 har Volvo CE även initierat en vidareutveckling av processen, inklusive ett globalt policydokument för Responsible Sales.
Enter har med anledning av ovan svar ställt en följdfråga till Volvo om det är bolagets bedömning att den aktuella återförsäljaren nu och framöver lever upp till de krav som bolaget ställer eller om det finns brister som Volvo bedömer bör rättas till.
Volvo svarar att de inte har anledning att tro att VCE:s återförsäljare inte följer gällande lagar och regler för affären i Myanmar. Volvo framhåller även att de kommer att göra en Due Diligence på Myanmar.
Enter har bett Volvo att få ta del av slutsatserna i Due Diligence-rapporten när den är klar, vilket troligen blir i maj/juni 2019.

Enter Sverige,
Enter Sverige Pro, Enter Select, Enter Select Pro, Enter Preserve