I Enter Sverige koncentrerar vi oss på det enskilda företaget och dess tillväxtförutsätt­ningar. Fondens specialitet är att hitta lönsamma företag i växande branscher, med rätt värdering. Enter Sverige placerar huvudsakligen i svenska aktier. I stället för att köpa många små poster i flera bolag, är fondens strategi att fokusera på 25-30 aktier i portföljen.

Ansvarsfulla investeringar

Vi screenar löpande Enter Sveriges bolagsinnehav ur ett hållbarhetsperspektiv inom ESG-områdena miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning där vi bl a bedömer risker och handlingsberedskap. Vi integrerar sedan utfallet av screeningen i vår bolagsanalys och resultatet får på så sätt en direkt påverkan på vårt investeringsbeslut. Läs gärna mer under Ansvarsfulla investeringar.
Vi mäter Enter Sveriges koldioxidavtryck varje kvartal, se Koldioxidavtryck i våra fonder.

Fakta om fonden

Fondtyp: Värdepappersfond
Jämförelseindex: SIXPRX (SIX Portfolio Return)
Minsta startbelopp: 50 000 kr vid köp genom fondbolaget. Flera återförsäljare har lägre gräns för engångsinsättning.
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 1,7% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2016 1,72%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Förvaltare: John Bornstein och Sten Lindquist
Risk: Risken uttryckt som standardavvikelse (24 mån) är 13,4% (2017-09-30).
Fondens startdatum: 1999-11-30
Bankgiro: 5517-7620
ISIN kod: SE0000813917
Handel: Enter Sverige handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande (nr 170423).
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik


John Bornstein, fondförvaltare

John Bornstein, fondförvaltare


Sten Lindquist, fondförvaltare

Månadsrapport

Månadsrapport Enter Sverige

Faktablad

Faktablad Enter Sverige
Informationsbroschyr 

Fondbestämmelser

Fondbestämmelser Enter Sverige