I Sverige finns en mångfald av världsledande bolag med starka finanser och utmärkt historik. Här finns bolag som kan skapa en bra bas för framtiden. I Enter Sverige Pro investerar vi i svenska, väletablerade bolag med hållbara verksamheter och lång historik. Fondens strategi är att fokusera på 25-30 aktier i portföljen.

Enter Sverige Pro har till skillnad från Enter Sverige en avgiftsstruktur med en fast och rörlig del.

Enter Sverige Pro

  • Passar dig som vill investera i världsledande svenska företag och därigenom få en global spridning på din portfölj
  • Passar dig som söker efter en aktiv fond med få innehav som är omsorgsfullt utvalda
  • Eftersom fonden investerar på lång sikt och har högre risk bör din placeringshorisont vara 3-5 år

Ansvarsfulla och etiska investeringar

Vi investerar inte i företag som äger fossila tillgångar för exploatering (kol, olja, gas) och heller inte i företag som producerar pornografi. Vi avstår även ifrån att investera i företag där mer än 5% av omsättningen kommer från produktion av alkohol, tobak, vapen och spel och där mer än 5% härrör från distribution av pornografiskt material.

Vi screenar löpande Enter Sverige Pros bolagsinnehav ur ett hållbarhetsperspektiv inom ESG-områdena miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning där vi bl a bedömer risker och handlingsberedskap. Vi integrerar sedan utfallet av screeningen i vår bolagsanalys och resultatet får på så sätt en direkt påverkan på vårt investeringsbeslut. Läs gärna mer under Ansvarsfulla investeringar.
Vi mäter Enter Sverige Pros koldioxidavtryck varje kvartal, se Koldioxidavtryck i våra fonder.

Fakta om fonden

Fondtyp: Specialfond
Jämförelseindex: SIXPRX (SIX Portfolio Return)
Minsta startbelopp: 1 000 000 kr.
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 0,5% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2016 0,52%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter. Prestationsbaserad avgift om 25% av den del av avkastning som överstiger jämförelseindex.
Förvaltare: John Bornstein och Sten Lindquist
Risk: Risken uttryckt som standardavvikelse (24 mån) är 12,9% (2017-09-30).
Fondens startdatum: 1999-11-30
Bankgiro: 5517-7638
ISIN kod: SE0000813925
Handel: Enter Sverige Pro handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår inte i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande.
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik


John Bornstein

John Bornstein, fondförvaltare

Sten Lindquist, fondförvaltare

Månadsrapport

Månadsrapport Enter Sverige Pro

Faktablad

Faktablad Enter Sverige Pro
Informationsbroschyr

Fondbestämmelser

Fondbestämmelser Enter Sverige Pro