Enter Sverige Pro har till skillnad från Enter Sverige en avgiftsstruktur med en fast och rörlig del. Initialt insättningsbelopp är 1 miljon kronor. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder. Fonden har friare placeringsregler jämfört med en vanlig värdepappersfond.

I Enter Sverige Pro koncentrerar vi oss på det enskilda företaget och dess tillväxtförutsätt­ningar. Fondens specialitet är att hitta lön­samma företag i växande branscher, med rätt värdering. Enter Sverige Pro placerar huvudsakligen i svenska aktier. I stället för att köpa många små poster i flera bolag, är fondens strategi att fokusera på 25-30 aktier i portföljen.

Ansvarsfulla investeringar

Vi screenar löpande Enter Sverige Pros bolagsinnehav ur ett hållbarhetsperspektiv inom ESG-områdena miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning där vi bl a bedömer risker och handlingsberedskap. Vi integrerar sedan utfallet av screeningen i vår bolagsanalys och resultatet får på så sätt en direkt påverkan på vårt investeringsbeslut. Läs gärna mer under Ansvarsfulla investeringar.
Vi mäter Enter Sverige Pros koldioxidavtryck varje kvartal, se Koldioxidavtryck i våra fonder.

Fakta om fonden

Fondtyp: Specialfond
Jämförelseindex: SIXPRX (SIX Portfolio Return)
Minsta startbelopp: 1 000 000 kr.
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 0,5% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2016 0,52%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter. Prestationsbaserad avgift om 25% av den del av avkastning som överstiger jämförelseindex.
Förvaltare: John Bornstein och Sten Lindquist
Risk: Risken uttryckt som standardavvikelse (24 mån) är 12,9% (2017-09-30).
Fondens startdatum: 1999-11-30
Bankgiro: 5517-7638
ISIN kod: SE0000813925
Handel: Enter Sverige Pro handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår inte i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande.
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik


John Bornstein

John Bornstein, fondförvaltare

Sten Lindquist, fondförvaltare

Månadsrapport

Månadsrapport Enter Sverige Pro

Faktablad

Faktablad Enter Sverige Pro
Informationsbroschyr

Fondbestämmelser

Fondbestämmelser Enter Sverige Pro