Enter Småbolagsfond passar dig som vill investera i mindre bolag på Stockholmsbörsen. Kursutvecklingen för småbolag har historiskt sett varit mer positiv än för större bolag då småbolag ofta har starkare vinsttillväxt, ofta etablerar sig på nya marknader och t ex bli föremål för uppköp. Detta påverkar vanligtvis kursen positivt.  Förvaltaren analyserar intressanta bolag, gör regelbundna företagsbesök och bedömer företagets affärsidé, företagsledning och tillväxtpotential.

Enter Småbolagsfond

  • Passar dig som vill investera i mindre, välskötta bolag som har potential att bli morgondagens kursvinnare
  • Passar dig som vill ha möjlighet till god avkastning genom att ta en något högre risk
  • Eftersom fonden investerar på lång sikt och har högre risk bör din placeringshorisont vara 3-5 år

Ansvarsfulla och etiska investeringar

Vi investerar inte i företag som äger fossila tillgångar för exploatering (kol, olja, gas) och heller inte i företag som producerar pornografi. Vi avstår även ifrån att investera i företag där mer än 5% av omsättningen kommer från produktion av alkohol, tobak, vapen och spel och där mer än 5% härrör från distribution av pornografiskt material.

Vi screenar löpande Enter Småbolagsfonds bolagsinnehav ur ett hållbarhetsperspektiv inom ESG-områdena miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning där vi bl a bedömer risker och handlingsberedskap. Vi integrerar sedan utfallet av screeningen i vår bolagsanalys och resultatet får på så sätt en direkt påverkan på vårt investeringsbeslut. Läs gärna mer under Ansvarsfulla investeringar.
Vi mäter Enter Småbolagsfonds koldioxidavtryck varje kvartal, se Koldioxidavtryck i våra fonder.

Fakta om fonden

Fondtyp: Värdepappersfond
Jämförelseindex: CSRX (Carnegie Small Cap Sweden Return Index)
Minsta startbelopp: 25 000 kr vid köp via fondbolaget. Flera återförsäljare har lägre gräns för engångsinsättning.
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 1,5% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2016 1,60%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Förvaltare: Catrin Jansson
Risk: Risken uttryckt som standardav­vikelse (24 mån) är 16,0% (2017-09-30).
Fondens startdatum:
2015-09-01
Bankgiro:
5008-1629
ISIN kod:
SE0007413398
Handel:
Enter Småbolagsfond handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande (nr 589101).
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik


Fondtyp: Värdepappersfond
Jämförelseindex: CSRX (Carnegie Small Cap Sweden Return Index)
Minsta startbelopp: 25 000 kr vid köp via fondbolaget. Flera återförsäljare har lägre gräns för engångsinsättning.
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 0,75% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2016 0,83%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter. Prestationsbaserad avgift om 20% av den del av avkastningen som överstiger jämförelseindex. Fonden tillämpar high watermarkprincipen.
Förvaltare: Catrin Jansson
Risk: Risken uttryckt som standardav­vikelse (24 mån) är 16,0% (2017-09-30).
Fondens startdatum: 2015-09-01
Bankgiro: 5008-1629
ISIN kod: SE0007439310
Handel: Enter Småbolagsfond handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår inte i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande.
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik