Enter Småbolagsfond är en värdepappersfond med tydlig inriktning på aktieplaceringar i små och medelstora företag med tillväxtpotential på den svenska och nordiska marknaden. Placeringar görs främst i företag vars marknadsvärde utgör högst 1,25 procent (1,25%) av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde.
Enter Småbolagsfond har två andelsklasser.

I Enter Småbolagsfond A utgår endast fast ersättning. I Enter Småbolagsfond B utgår både fast och prestationsbaserad ersättning. Ingen utdelning lämnas i fonden.

Ansvarsfulla investeringar

Vi screenar löpande Enter Småbolagsfonds bolagsinnehav ur ett hållbarhetsperspektiv inom ESG-områdena miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning där vi bl a bedömer risker och handlingsberedskap. Vi integrerar sedan utfallet av screeningen i vår bolagsanalys och resultatet får på så sätt en direkt påverkan på vårt investeringsbeslut. Läs gärna mer under Ansvarsfulla investeringar.
Vi mäter Enter Småbolagsfonds koldioxidavtryck varje kvartal, se Koldioxidavtryck i våra fonder.

Fakta om fonden

Fondtyp: Värdepappersfond
Jämförelseindex: CSRX (Carnegie Small Cap Sweden Return Index)
Minsta startbelopp: 25 000 kr vid köp via fondbolaget. Flera återförsäljare har lägre gräns för engångsinsättning.
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 1,5% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2016 1,60%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Förvaltare: Catrin Jansson
Risk: Risken uttryckt som standardav­vikelse (24 mån) är 16,0% (2017-09-30).
Fondens startdatum:
2015-09-01
Bankgiro:
5008-1629
ISIN kod:
SE0007413398
Handel:
Enter Småbolagsfond handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande (nr 589101).
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik


Fondtyp: Värdepappersfond
Jämförelseindex: CSRX (Carnegie Small Cap Sweden Return Index)
Minsta startbelopp: 25 000 kr vid köp via fondbolaget. Flera återförsäljare har lägre gräns för engångsinsättning.
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 0,75% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2016 0,83%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter. Prestationsbaserad avgift om 20% av den del av avkastningen som överstiger jämförelseindex. Fonden tillämpar high watermarkprincipen.
Förvaltare: Catrin Jansson
Risk: Risken uttryckt som standardav­vikelse (24 mån) är 16,0% (2017-09-30).
Fondens startdatum: 2015-09-01
Bankgiro: 5008-1629
ISIN kod: SE0007439310
Handel: Enter Småbolagsfond handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår inte i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande.
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik