Fonden är en värdepappersfond (UCITS) enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (”LVF”). Fonden placerar i svenska aktier, vilka är eller inom ett år avses bli noterade vid svensk börs eller auktoriserad marknadsplats eller är föremål för regelbunden handel vid annan reglerad marknad i Sverige. Förvaltningen i fonden styrs av värderingspotential utan hänsyn till bolagens kapitalvikt på börsen. Portföljen är koncentrerad, med en balanserad sammansättning av branscher och storlek på bolag. Enskilda branscher kan dock från tid till annan helt uteslutas. Normalt innehåller fonden 25-30 aktier noterade på Stockholmsbörsen, vilket är betydligt färre jämfört med flertalet Sverigefonder.

Ansvarsfulla investeringar

Vi screenar löpande Enter Selects bolagsinnehav ur ett hållbarhetsperspektiv inom ESG-områdena miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning där vi bl a bedömer risker och handlingsberedskap. Vi integrerar sedan utfallet av screeningen i vår bolagsanalys och resultatet får på så sätt en direkt påverkan på vårt investeringsbeslut. Läs gärna mer under Ansvarsfulla investeringar.
Vi mäter Enter Selects koldioxidavtryck varje kvartal, se Koldioxidavtryck i våra fonder.

Fakta om fonden

Fondtyp: Värdepappersfond
Jämförelseindex: OMXS50EW™
Minsta startbelopp: 50 000 kr vid köp via fondbolaget. Flera återförsäljare har lägre gräns för engångsinsättning.
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 1,7% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2016 1,72%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Förvaltare: Sten Lindquist och John Bornstein
Risk: Risken uttryckt som standardavvikelse (24 mån) är 13,5% (2017-09-30).
Fondens startdatum: 2007-08-14
Bankgiro: 5527-3213
ISIN kod: SE0002096545
Handel: Enter Select handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår inte i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande.
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik


Sten Lindquist, fondförvaltare

Sten Lindquist, fondförvaltare

John Bornstein, fondförvaltare

Månadsrapport

Månadsrapport Enter Select

Faktablad

Faktablad Enter Select
Informationsbroschyr

Fondbestämmelser

Fondbestämmelser Enter Select