Enter Select Pro har ett friare placeringsmandat än andra Sverigefonder och kan därför ha ett bredare spektra av intressanta svenska bolag i sin portfölj. Innehavet består av 25-30 aktier i såväl stora, väletablerade börsbolag som i mindre börsbolag.

Enter Select Pro har till skillnad från Enter Select en avgiftsstruktur med en fast och rörlig del.

Enter Select Pro

  • Passar dig som vill investera i väletablerade svenska företag men inte utesluta placeringar i mindre bolag med tillväxtpotential
  • Passar dig som söker efter en aktiv fond med få innehav som är omsorgsfullt utvalda
  • Eftersom fonden investerar på lång sikt och har högre risk bör din placeringshorisont vara 3-5 år

Ansvarsfulla och etiska investeringar

Vi investerar inte i företag som äger fossila tillgångar för exploatering (kol, olja, gas) och heller inte i företag som producerar pornografi. Vi avstår även ifrån att investera i företag där mer än 5% av omsättningen kommer från produktion av alkohol, tobak, vapen och spel och där mer än 5% härrör från distribution av pornografiskt material.

Vi screenar löpande Enter Select Pros bolagsinnehav ur ett hållbarhetsperspektiv inom ESG-områdena miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning där vi bl a bedömer risker och handlingsberedskap. Vi integrerar sedan utfallet av screeningen i vår bolagsanalys och resultatet får på så sätt en direkt påverkan på vårt investeringsbeslut. Läs gärna mer under Ansvarsfulla investeringar.
Vi mäter Enter Select Pros koldioxidavtryck varje kvartal, se Koldioxidavtryck i våra fonder.

Fakta om fonden

Fondtyp: Specialfond
Jämförelseindex: OMXS50EW™
Minsta startbelopp: 1 000 000 kr
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 0,5% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2016 0,52%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden.Inga försäljnings- eller inlösenavgifter. Prestationsbaserad avgift om 25% av den del av avkastningen som överstiger jämförelseindex.
Förvaltare: Sten Lindquist och John Bornstein
Risk: Risken uttryckt som standardav­vikelse (24 mån) är 13,6% (2017-09-30).
Fondens startdatum: 2004-02-06
Bankgiro: 5702-7302
ISIN kod: SE0001172362
Handel: Enter Select Pro handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår inte i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande.
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik


Sten Lindquist, fondförvaltare

Sten Lindquist, fondförvaltare

John Bornstein, fondförvaltare

Månadsrapport

Månadsrapport Enter Selet Pro

Faktablad

Faktablad Enter Select Pro
Informationsbroschyr

Fondbestämmelser

Fondbestämmelser Enter Select Pro