Enter Select Pro har till skillnad från Enter Select en avgiftsstruktur med en fast och rörlig del. Initialt insättningsbelopp är 1 miljon kronor.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder, vilket innebär att den har friare placeringsregler än en vanlig värdepappersfond. Fonden placerar i svenska aktier, vilka är eller inom ett år avses bli noterade vid svensk börs eller auktoriserad marknadsplats eller är föremål för regelbunden handel vid annan reglerad marknad i Sverige. Förvaltningen i fonden styrs av värderingspotential utan hänsyn till bolagens kapitalvikt på börsen. Portföljen är koncentrerad, med en balanserad sammansättning av branscher och storlek på bolag. Enskilda branscher kan dock från tid till annan helt uteslutas. Normalt innehåller fonden 25-30 aktier noterade på Stockholmsbörsen, vilket är betydligt färre jämfört med flertalet Sverigefonder.

Ansvarsfulla investeringar

Vi screenar löpande Enter Select Pros bolagsinnehav ur ett hållbarhetsperspektiv inom ESG-områdena miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning där vi bl a bedömer risker och handlingsberedskap. Vi integrerar sedan utfallet av screeningen i vår bolagsanalys och resultatet får på så sätt en direkt påverkan på vårt investeringsbeslut. Läs gärna mer under Ansvarsfulla investeringar.
Vi mäter Enter Select Pros koldioxidavtryck varje kvartal, se Koldioxidavtryck i våra fonder.

Fakta om fonden

Fondtyp: Specialfond
Jämförelseindex: OMXS50EW™
Minsta startbelopp: 1 000 000 kr
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 0,5% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2016 0,52%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden.Inga försäljnings- eller inlösenavgifter. Prestationsbaserad avgift om 25% av den del av avkastningen som överstiger jämförelseindex.
Förvaltare: Sten Lindquist och John Bornstein
Risk: Risken uttryckt som standardav­vikelse (24 mån) är 13,6% (2017-09-30).
Fondens startdatum: 2004-02-06
Bankgiro: 5702-7302
ISIN kod: SE0001172362
Handel: Enter Select Pro handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår inte i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande.
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik


Sten Lindquist, fondförvaltare

Sten Lindquist, fondförvaltare

John Bornstein, fondförvaltare

Månadsrapport

Månadsrapport Enter Select Pro

Faktablad

Faktablad Enter Select Pro
Informationsbroschyr

Fondbestämmelser

Fondbestämmelser Enter Select Pro