Enter Return är en räntefond som tar vara på de möjligheter som uppstår av rörelserna på ränte- och kreditmarknaderna. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Fonden mixar företags-, bostads- och statsobligationer med målet att i skiftande marknadsklimat ge god avkastning till begränsad risk. Fonden köper i första hand svenska obligationer utgivna av stabila företag, bolåneinstitut och av Riksgäldskon­toret. Enter Return har två andelsklasser; en icke utdelande (A) och en utdelande (B).

Fakta om fonden

Fondtyp: Värdepappersfond
Jämförelseindex: HMSMD25™
Minsta startbelopp: 50 000 kr vid köp genom fondbolaget. Flera återförsäljare har lägre gräns för engångsinsättning.
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 0,65% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2016 0,67%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Förvaltare: Anders Wilson
Risk: Risken i Enter Return uttryckt som standardavvikelse (24 mån) är 0,4% (2017-03-31).
Fondens startdatum: 2008-12-29
Bankgiro: 366-8290
ISIN kod: SE0002729038
Handel: Enter Return handlas varje dag.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår inte i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande.
Hållbarhetsprofil:
Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik


Fondtyp: Värdepappersfond
Jämförelseindex: HMSMD25™
Minsta startbelopp: 50 000 kr vid köp genom fondbolaget. Flera återförsäljare har lägre gräns för engångsinsättning.
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 0,65% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2016 0,67%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Förvaltare: Anders Wilson
Risk: Risken i Enter Return uttryckt som standardavvikelse (24 mån) är 0,4% (2017-03-31).
Fondens startdatum: 2013-03-27
ISIN kod: SE0005100278
Handel: Enter Return handlas varje dag.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår inte i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande.                                                    
Hållbarhetsprofil:
Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik