Enter Preserve är en blandfond som placerar i räntor och aktier i Sverige med inslag av nordiska innehav. Fonden placerar i bolag med stabil intjäning och god direktavkastning. Fondens placeringsinriktning skiftar mellan aktier och räntor och kan därför dra fördel av rörelserna på marknaden. Minst 30 procent av innehavet finns alltid i räntebärande värdepapper, aktieandelen kan som mest utgöra 70 procent.

Enter Preserve

  • Passar dig som inte själv vill allokera dina besparingar mellan aktier och räntor beroende på marknadsläget
  • Passar dig som vill ha en fond med lägre risk än vanliga aktiefonder men samtidigt större möjligheter än en ren räntefond
  • Eftersom fonden investerar på lång sikt och har medelhög risk bör din placeringshorisont vara minst 3 år

Ansvarsfulla och etiska investeringar

Vi investerar inte i företag som äger fossila tillgångar för exploatering (kol, olja, gas) och heller inte i företag som producerar pornografi. Vi avstår även ifrån att investera i företag där mer än 5% av omsättningen kommer från produktion av alkohol, tobak, vapen och spel och där mer än 5% härrör från distribution av pornografiskt material.

Vi screenar löpande Enter Preserves innehav ur ett hållbarhetsperspektiv inom ESG-områdena miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning där vi bl a bedömer risker och handlingsberedskap. Vi integrerar sedan utfallet av screeningen i vår analysmodell och resultatet får på så sätt en direkt påverkan på vårt investeringsbeslut. Läs gärna mer under Ansvarsfulla investeringar.
Vi mäter Enter Preserves koldioxidavtryck (aktiedelen) varje kvartal, se Koldioxidavtryck i våra fonder.

Fakta om fonden

Fondtyp: Värdepappersfond
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 1,40% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2016 1,43%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Förvaltare: Anders Wilson och John Bornstein
Risk: Risken uttryckt som standardavvikelse (24 mån) är 6,5% (2017-09-30).
Fondens startdatum: 2014-03-17
Bankgiro: 243-2599
ISIN kod: SE0005 624 632
Handel: Enter Preserve handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande (nr 490706).
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik


Fondtyp: Värdepappersfond
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 1,40% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2016 1,43%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Förvaltare: Anders Wilson och John Bornstein
Risk: Risken uttryckt som standardavvikelse (24 mån) är 6,5% (2017-09-30).
Fondens startdatum: 2014-03-17
ISIN kod: SE0005 624 640
Handel: Enter Preserve handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande (nr 490706).
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik