Uppgifter om kapitaltäckning

Offentliggörande av information om kapitaltäckning:

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:2) och allmänna råd offentliggör Enter Fonder AB (fondbolag) och Enter Asset Management AB (moderbolag) information om bolagens kapitaltäckning.

Vid beräkning gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker.

Kapitaltäckning 2017-03

Revisor i bolagen

Bolagets externa revisor: Ernst & Young, huvudansvarig revisor Mona Alfredsson

Uppdragsavtal

Internrevision: PwC, ansvarig Sussanne Sundvall

Compliance Officer och funktionen för Regelefterlevnad: Denovo Advokatbyrå, ansvarig advokat Björn Wendleby

Datasupport och hosting: CAG Arete Datastöd AB

Viss fondadministration: ISEC Services AB

Om rösträtter

Ägarpolicy

Policy och instruktion kring klagomålshantering

Klagomålshantering

Om ersättning till anställda

Ersättningspolicy

Information från fondbolaget

Utdelning

Styrelsen har fastställt utdelningsnivåer i utdelande andelsklasser för följande fonder:

Enter Cross Credit (fd Enter Penningmarknadsfond): 0,50%

Enter Return: 0,50%

Enter Pension: 4,00%

Utdelningen tillfaller andelsägare som äger andelar i nämnda fonder efter genomförda andelstransaktioner per den 5 april. De som önskar erhålla utdelningen kontant utbetald bör meddela fondbolaget senast den 1 april 2017.

Genomförd fusion av Enter Maximal med Enter Pension

Enter Fonder har per den 30 januari 2017 fusionerat Enter Maximal med Enter Pension andelsklass A. Tidigare andelsägare i Enter Maximal äger således från och med detta datum andelar i Enter Pension andelsklass A. Vid eventuella frågor, kontakta gärna Bolagets Operations på telefon 08-790 57 00 eller via e-mail Operations@enterfonder.se.

Genomförd fusion av Enter Trend Räntefond och Enter Cross Credit

Enter Fonder har per den 24 april 2017 fusionerat Enter Trend Räntefond andelsklass A med Enter Cross Credit andelsklass A. Tidigare andelsägare i Enter Trend Räntefond äger således från och med detta datum andelar i Enter Cross Credit andelsklass A. Vid eventuella frågor, kontakta gärna Bolagets Operations på telefon 08-790 57 00 eller via e-mail Operations@enterfonder.se.

almanacka-1000x1000