Uppgifter om kapitaltäckning

Offentliggörande av information om kapitaltäckning:

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:2) och allmänna råd offentliggör Enter Fonder AB (fondbolag) och Enter Asset Management AB (moderbolag) information om bolagens kapitaltäckning.

Vid beräkning gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker.

Kapitaltäckning Enter 2017-12

Revisor i bolagen

Bolagets externa revisor: Deloitte, huvudansvarig revisor Christoffer Helgesen

Uppdragsavtal

Internrevision: PwC, ansvarig Sussanne Sundvall

Compliance Officer och funktionen för Regelefterlevnad: Harvest Advokatbyrå, ansvarig advokat Björn Wendleby

Datasupport och hosting: CAG Arete Datastöd AB

Viss fondadministration: ISEC Services AB

Om rösträtter

Ägarpolicy

Policy och instruktion kring klagomålshantering

Klagomålshantering

Om ersättning till anställda

Ersättningspolicy

Information från fondbolaget

 

Genomförd fusion av Enter Trend Räntefond och Enter Cross Credit

Enter Fonder har per den 24 april 2017 fusionerat Enter Trend Räntefond andelsklass A med Enter Cross Credit andelsklass A. Tidigare andelsägare i Enter Trend Räntefond äger således från och med detta datum andelar i Enter Cross Credit andelsklass A. Vid eventuella frågor, kontakta gärna Bolagets Operations på telefon 08-790 57 00 eller via e-mail Operations@enterfonder.se.

Enter Pension byter namn till Enter Preserve

Enter Fonder har ansökt om och erhållit Finansinspektionens godkännande av nya fondbestämmelser för Enter Pension, där fonden ändrar namn till Enter Preserve. Namnändringen sker per torsdagen den 1 juni. Välkommen att ta del av informationsbrev, faktablad och fondbestämmelser här.

Enter Select blir en värdepappersfond

Enter Fonder har ansökt om och erhållit Finansinspektionens godkännande av ändringar i fondbestämmelserna för fonden Enter Select som istället för att vara en specialfond (AIF) blir en värdepappersfond (UCITS) per den 3 juli 2017. Ta del av informationsbrev, fondbestämmelser och faktablad här.

Enter Sverige får nya andelsklasser

Enter Fonder har ansökt om och erhållit Finansinspektionens godkännande av nya fondbestämmelser för Enter Sverige. Ändringarna medför att fonden får tre nya andelsklasser i syfte att anpassa utbudet till olika marknadssegment. De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 14 februari 2018.

Andelsklasserna har följande ISIN:
Enter Sverige andelsklass A: SE0000813917
Enter Sverige andelsklass B: SE0010625731
Enter Sverige andelsklass C: SE0010625756

Välkommen att ta del av informationsbrev och fondbestämmelser här.

Enter Cross Credit får nya andelsklasser

Enter Fonder har ansökt om och erhållit Finansinspektionens godkännande av nya fondbestämmelser för Enter Cross Credit. Ändringarna medför att fonden får två nya andelsklasser i syfte att anpassa utbudet till olika marknadssegment. De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 1 mars 2018.

De nya andelsklasserna har följande ISIN:
Enter Cross Credit andelsklass C: SE0010921809
Enter Cross Credit andelsklass D: SE0010921817

Välkommen att ta del av informationsbrev och fondbestämmelser.

 

almanacka-1000x1000