Hållbarhet för oss

I Enter Fonders arbete att skapa avkastning för våra kunder spelar hållbarhetsfrågor en allt viktigare roll. Vi är övertygade om att bolag som inte tar sociala, etiska och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet innebär affärsmässiga och varumärkesmässiga risker vi som placerare bör vara observanta på. Eftersom felsteg inom hållbarhetsområdet i högsta grad riskerar att få återverkningar på bolagens aktiekurs arbetar Enter Fonder strukturerat för att integrera dessa aspekter i vår bolagsanalys och aktievärdering.

Hållbarhet i investeringsprocessen
Väljer bort

Enter Fonder investerar inte i företag som bryter mot internationella konventioner utifrån FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption samt inhumana vapen. Exempelvis vill vi av etiska skäl inte äga värdepapper i bolag som tillverkar landminor, kluster- och atomvapen.

Väljer in

När det gäller övriga bolag väger vi in hållbarhetsfaktorer i analysen. Minst två gånger om året utvärderas alla bolag vi regelbundet följer utifrån risker och handlingsberedskap inom miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning. I detta arbete tar vi hjälp av välrenommerade GES Investment Services. Enter Fonder omvandlar omdömen från GES till numeriska värden (SRI-värde) och använder parametrarna i vår bolagsanalys. Analysen bygger på Enters prognoser för framtida vinster som leder fram till ett motiverat pris för aktien. Metoden innebär att en aktie som ser attraktiv ut enligt traditionell bolagsvärdering efter input av SRI-värdet kan få ett lägre motiverat värde på grund av hållbarhetsrisker. Eftersom bolagsanalysen är riskorienterad blir det ingen värdehöjande effekt för aktier med goda SRI-värden, utan endast negativa värden ger utslag i vår bolagsanalys. På så sätt kan vi koppla samman hållbarhetsfaktorer med investeringsbesluten och andelsägarnas kapital.

Hållbarhet i ägararbetet
Dialog och påverkan

Enter Fonder är en långsiktig investerare och aktiv fondförvaltare. Det innebär att vi koncentrerar våra portföljer på relativt få innehav, vilket skapar förutsättning för en nära och aktiv dialog kring kritiska hållbarhetsfrågor. En del av dialogen sköts av portföljförvaltarna, vilket säkerställer att den får ett direkt och väl avvägt genomslag i bolags- och aktieanalysen. Dialogen har som syfte att komplettera och verifiera den input vi får från GES. Vi ser den också som vårt sätt att tillsammans med andra förvaltare påverka bolagen i positiv riktning. Genom att lyfta relevanta hållbarhetsfrågor, både risker och möjligheter, skapas incitament för ökad transparens och förutsättningar för ett hållbart värdeskapande.

Incidenter och vårt agerande

Ibland inträffar hållbarhetsrelaterade incidenter i portföljbolag. Det kan exempelvis vara rapporter om miljöolyckor, korruption eller arbetsplatsolyckor där företagets säkerhetsarbete ifrågasätts. Vid dessa tillfällen är SRI-värdet mindre användbart för att ta ett beslut om att sälja eller behålla en aktie, dels för att skadan redan är skedd, dels för att det initialt är svårt att bedöma problemets omfattning och företagets ansvar.

Enter arbetar vid dessa tillfällen efter följande modell:

 • Inhämtar information om den aktuella händelsen.
 • Diskuterar frågan direkt med bolaget och dess ledning. Följer löpande upp frågeställningen i syfte att verka för att en förbättring kommer till stånd. Enters uppfattning är att förändringsarbete i stora företag kräver tid och resurser och är därför uthålligt i synen på företagets förändringsprocess.
 • En incidentrapport påverkar GES analys och får därmed en direkt koppling till Enters bolagsanalys och investeringsbeslut.

Skulle Enter, med utgångspunkt från egna kontakter och den information man fått från GES, komma till slutsatsen att ett förändringsarbete i ett företag inte kommer till stånd eller inte leder till önskvärt resultat, är Enters utgångspunkt att fonderna inte skall investera i det aktuella företaget alternativt avveckla befintlig investering. Avvecklingen skall ske på ett sådant sätt att det tillvaratar andelsägarnas intresse.

Hållbarhets- och temafonder

Vårt hållbarhetsarbete och integreringen av hållbarhetsfaktorer i vår bolagsanalys gäller samtliga fonder i vårt utbud.

Resurser och åtaganden för hållbarhet
 • Vi samarbetar med GES som kontinuerligt screenar våra portföljer, löpande rapporterar incidenter och håller dialog med företagen.
 • Enter Fonder ställer årligen frågor till samtliga portföljbolag om dess hållbarhetsarbete. Svaren dokumenteras och följs upp av våra förvaltare vid löpande bolagsbesök och möten med företagsrepresentanter. Om GES rapporterar en incident följs rapporten upp av Enter i kontakter med bolaget.
 • Enter Fonder har anslutit sig till Hållbarhetsprofilen (hallbarhetsprofilen.se), ett forum skapat av SWESIF, Sveriges Forum för Hållbara Investeringar (swesif.org), för att tillgodose behovet av att på ett enkelt och överskådligt sätt få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Du hittar Swesifs faktablad ”Hållbarhetsprofilen” för våra fonder under respektive fonds sida här på hemsidan.
 • Vi rapporterar Koldioxidavtrycket för våra aktiefonder två gånger per år.
 • Vi har som ett led i vårt hållbarhetsarbete undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI – United Nations Principles for Responsible Investments). PRI:s principer för ansvarsfulla investeringar syftar till att införliva och implementera ESG-aspekterna (Environmental, Social and Corporate Governance) i det dagliga arbetet och i investeringarna. Du kan läsa mer om de sex principerna på UNPRI:s hemsida. Principerna innebär i korthet följande:
 1. Vi skall integrera ESG aspekterna i vår investeringsanalys och i våra placeringsbeslut.
 2. Vi skall vara aktiva ägare och integrera ESG aspekterna i vår ägarpolicy och i vårt arbete.
 3. Vi skall verka för transparens i ESG frågor hos de bolag vi investerar i.
 4. Vi skall verka för att dessa principer följs och implementeras i finansbranschen.
 5. Vi skall verka för att principerna kan implementeras på ett effektivt sätt.
 6. Vi skall redovisa våra aktiviteter och de framsteg vi gjort i vårt arbete att följa principerna.

pri-sig-web-v1

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Henrik Lindquist eller Ulrica Alexander Cloud.

flicka_1000_1000